rx-logo

В пошуках ідеального гепатопротектора

Укрлів®

Вимоги до ідеального гепатопротектора були сформульовані ще півсторіччя тому, а саме: досить повна абсорбція; наявність ефекту першого проходження крізь печінку; виражена здатність зв’язувати високоактивні пошкоджувальні сполуки або запобігати їхньому утворенню; можливість зменшувати надмірно виражене запалення; пригнічення фіброгенезу; стимуляція регенерації печінки; природний метаболізм при патології печінки; екстенсивна ентерогепатична циркуляція; відсутність токсичності [1].
І є препарати, що наближаються до ідеальних та мають надійну й вагому доказову базу.

УДХК versus ЕФЛ

Протягом досить тривалого часу на звання ідеального гепатопротектора на вітчизняних теренах претендували препарати есенціальних фосфоліпідів (ЕФЛ). Але наразі їх не використовують в клінічній практиці країн ЄС та у США, оскільки за результатами рандомізованих, плацебо-контрольованих клінічних досліджень не було виявлено жодних позитивних впливів ЕФЛ на функцію печінки порівняно з плацебо. І навіть більше — встановлено, що при гострих і хронічних вірусних гепатитах вони протипоказані, оскільки можуть спричиняти посилення холестатичного синдрому та збільшення цитолізу [2]. У низці випадків ЕФЛ можуть індукувати розвиток холестазу [2]. Своєю чергою, визначено, що урсодеоксихолієва кислота (УДХК) позитивно впливає на біохімічні показники цитолізу та холестазу при неалкогольному стеатогепатиті (НАСГ) [3].

УДХК при захворюваннях печінки та холестазі 

До 80-х років минулого століття роль жовчних кислот у заподіянні ураження печінки людині підозрювали лише на основі токсичності цілої жовчі та її солей, а також за результатами досліджень, що свідчили про підвищення рівня жовчних солей у сироватці крові та у тканинах при захворюваннях печінки. Сприятливий вплив УДХК при первинному біліарному цирозі (ПБЦ) дав перші тверді докази протективної дії жовчних кислот [4]. 

Після перорального прийому УДХК зменшує насиченість жовчі холестерином, пригнічуючи його поглинання у кишечнику та знижуючи секрецію холестерину до жовчі. Ймовірно завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів.

Згідно з сучасними даними ефект УДХК при захворюваннях печінки та холестазі обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною нетоксичною УДХК, покращанням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами [5].

При пероральному прийомі УДХК швидко абсорбується в порожній та верхніх відділах клубової кишки шляхом пасивного транспорту, а нижніх відділах клубовох кишки — шляхом активного транспорту. Швидкість абсорбції зазвичай становить 60‒80%. Після всмоктування жовчна кислота зазнає у печінці майже повної кон’югації з амінокислотами гліцином та таурином і після цього екскретується з жовчю. Кліренс першого проходження крізь печінку становить до 60% [5]. 

УДХК властива ліпідознижувальна дія — додавання УДХК в дозі 250 мг/добу хворим, які отримували статини у дозі 20 мг/добу, сприяло значно вираженішому зниженню рівня холестерину ЛПНЩ у сироватці крові порівняно з показником після статинотерапії у дозі 40 мг/добу [6]. При додаванні УДХК до статинів у пацієнтів із НАСГ та ішемічною хворобою серця було виявлено зниження рівня загального холестерину на 9,5%, тригліцеридів — на 21%, ЛПНЩ — на 11,2%, підвищення вмісту ЛПВЩ на 2,3% на тлі зниження рівня аспартатамінотрансферази (АСТ) на 13% і аланінамінотрансферази (АЛТ) на 5,6% порівняно з показниками у хворих, які отримували тільки статини [6]. 

Також існує позитивний досвід застосування УДХК у лікуванні вагітних із внутрішньопечінковим холестазом. За даними метааналізу, прийом УДХК порівняно з іншими препаратами сприяв зменшенню свербежу шкіри, нормалізації рівня АЛТ і АСТ та жовчних кислот у сироватці крові. Крім того, завдяки прийому УДХК відзначено достовірне зниження частоти передчасних пологів та поліпшення стану плода [7].

Ефекти УДХК

Встановлено, что УДХК спричиняє такі ефекти:

  • Холеретичний — стимуляція екзоцитозу в гепатоцитах — посилення виділенння гідрофобних жирних кислот у кишечнику шляхом індукції бікарбонатного холерезу.
  • Гіпохолестеринемічний — зменшення всмоктування холестерину в кишечнику — зниження синтезу холестерину в печінці — зниження екскреції холестерину.
  • Літолітичний — зниження літогенності жовчі — стимулювання виходу холестерину з каменів жовчі.
  • Антифібротичний — інгібування проліферативної активності фібробластів, стимульованої чинником росту тромбоцитів.
  • Імуномодулюючий— зменшення експресії молекул HLA на гепатоцитах і холангіоцитах — зниження продукції протизапальних цитокінів.
  • Гіпохолестеринемічний — зниження всмоктування холестерину в кишечнику — зниження синтезу холестерину в печінці — зниження екскреції холестерину [8].

Укрлів®: гепатотропний препарат з доведеною ефективністю 

Укрлів® — природний гепатопротектор, діючою речовиною якого є УДХК (1 таблетка містить 250 мг або 500 мг УДХК).  

Препарат відмінно зарекомендував себе у комплексному лікуванні захворювань печінки (жовчнокам’яна хвороба, хронічний гепатит, стеатогепатоз, дискінезія жовчовивідних шляхів, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба тощо).

УДХК — єдиний препарат, який показаний для лікування холестатичних захворювань печінки (ПБЦ, первинний склерозувальний холангіт, медикаментозне пошкодження печінки тощо) [9]. Основні властивості УДХК при холестатичній хворобі печінки — це захист від цитотоксичності, спричиненої жовчними солями, стимуляція гепатобіліарної секреції, антиоксидантна активність, підвищення рівня глутатіону та пригнічення апоптозу клітин печінки [9]. 

Останні дані свідчать, що превентивне лікування з використанням УДХК після трансплантації печінки дає змогу суттєво зменшити кількість випадків повторного ПБЦ і відторгнення трансплантата незалежно від стадії захворювання та показників біохімічних досліджень [9]. 

Застосування УДХК протягом року сприяє поліпшенню біохімічних показників у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки. Своєю чергою, при алкогольних захворювань печінки використання УДХК асоціюється зі зникненням або зменшенням свербежу, зниженням рівня АЛТ та жовчних кислот у сироватці крові. Для досягнення стійкого ефекту тривалість лікування УДХК пацієнтів з алкогольним ураженням печінки має становити не менше 6‒12 міс [9].

Застосування препарату Укрлів® (УДХК) у комплексній терапії пацієнтів із метаболічним синдромом зменшує вираженість синдромів холестазу, дисліпідемії, інсулінорезистентності та глікемії, інгібує прояви стеатозу печінки [10]. Встановлено, що Укрлів® у дозі 15 мг/кг на добу (одноразово через 1 год після вечері) протягом 30–90 діб у 95% хворих значно зменшує або повністю усуває клінічний симптомокомплекс, асоційований із біліарним рефлюксом, починаючи з першого тижня лікування [11].

Література

1. Presisig R. Supplements to the editorial «Liver protection Therapy»// Schweiz. Rundsch. Med. Prax. ‒ 1970. ‒ № 59 (45). ‒ Р. 1559-1560.

2. Журавлева Л. В., Кривоносова Е.М. Сравнительная характеристика гепатопротекторных средств: ключ к рациональному применению // Сучасна гастроентерологія. - 2013. - № 4 (72). - С. 93-101.

3. Parra J.L., Reddy K.R. Hepatotoxicity of hypolipidemic drugs // Din. Uver. Dic. ‒ 2003. ‒ Vol. 7. ‒ P. 414-433. 

4. Copaci I., Micu L., Iliescu L., Voiculescu M. New therapeutical indications of ursodeoxycholic acid // Rom. J. Gastroenterol. ‒ 2005. ‒ Vol. 14 (3). ‒ P. 259-66. 

5. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Укрлів.

6. Долженко Н.М. Новые акспекты применения УДХК: взгляд кардиолога //Здравоохранение. ‒ 2008. ‒ № 15‒16. – С. 56-58. 

7. Молчанов Д. Урсодезоксихолевая кислота (Урсофальк® ): резюме клинического опыта и результаты новых исследований. Здоров’я України. ‒ 2013. ‒ № 24 (325) – С. 58-59.

8. Stefaniwsky A.B. et al. Ursodeoxycholic acid treatment of bile reflux gastritis //
Gastroenterology. 1985. №5. – Р.1000-1004.

9. Колеснікова О.В., Радченко А.О. Особливості деяких гастроентерологічних захворювань у осіб похилого віку // Сучасна гастроентерологія. ‒ 2019. ‒ № 4 (108). ‒ С. 23-35.

10. Колесникова Е.В. Химиопрофилактика колоректального рака: акцент на урсодезоксихолевую кислоту // Сучасна гастроентерологія. ‒ 2014. ‒ № 4 (78). ‒ С. 21. 

11. Чернобровий В.М. Біліарний рефлюкс-гастрит та рефлюкс-езофагіт: актуальні питання застосування препарату «Укрлів» — урсодезоксихолевої кислоти (перспектива добового езофаго-імпеданс-рН-моніторингу) // Сучасна гастроентерологія. ‒ 2013. ‒ № 2 (70). ‒ С.15.

Назад